მთავარი » 2010 » თებერვალი » 5 » გენიოსები სიყვარულზე
0:13 AM
გენიოსები სიყვარულზე
                                                         
სიყვარული სხვა არაფერია, თუ არა ბუნების უმაღლესი პოეზია.
ნ ო ვ ა ლ ი ს ი

სიყვარული იმას ნიშნავს, რომ დღისით და ღამით შენს წინაშე შენი საყვარელი ქალის სახე გედგეს, გესმოდეს მისი მომაჯადოებელი ხმა, ცხოვრობდე მისი ფიქრით, მისი მგრძნობელობით.
ა ნ ა კ რ ე ო ტ ი

სიყვარული წამებაა, უსიყვარულობა - სიკვდილი.
ე ბ ნ ე რ   შ ე ნ ბ ა ხ ი

სიყვარული ცხოვრების გვირგვინია, იგი მოიცავს ყველაფერს.
ბ ე თ ჰ ო ვ ე ნ ი

სიყვარულია, როცა ორი ერთარსებად შეერთდება, მამაკაცი და ქალი ანგელოზად იქცევა. სიყვარული ზეცაა.
ჰ ი უ გ ო

სიყვარული მომაჯადოვებელი ყვავილია, მაგრამ საჭიროა დიდი გამბედაობა, რომ მიხვიდე და მოწყვიტო იგი უფსკრულის კიდეზე.
ს ტ ე ნ დ ა ლ ი

სიყვარული უძველესი, უახლესი და ერთადერთი მსოფლიო მოვლენაა.
ფ რ.   რ ი უ კ ე რ ტ ი

სიყვარული ეს არის ერთი ადამიანის დაუძლეველი მოთხოვნილება იპოვოს მეორე, რომლისკენაც მიისწრაფვის.
ტ ო მ ა ს   ჰ ო ბ ს ი

სიყვარული ტკივილია, ვისაც არ სტკივა, მას არ უყვარს.
ვ.   ვ.   რ ო ზ ა ნ ო ვ ი

სიყვარული - ესაა მისწრაფება სრულყოფილებისაკენ, სიმშვიდისაკენ.
ნ ე ტ ა რ ი   ა ვ გ უ ს ტ ი ნ ე,   ა ვ რ ე ლ ი უ ს ი

სიყვარული არის ყველაზე ძლიერი ვნება, რადგან იგი ერთდროულად ეუფლება თავს, გულს და სხეულს.
ვ ო ლ ტ ე რ ი

სიყვარული ავადმყოფობის სახეობაა, რომელიც არც ჭკვიანებს ინდობს და არც ბრიყვებს.
ა ლ ფ რ ე დ   კ ა მ ი უ

სიყვარული ყველაზე ღვთაებრივი ფორმაა უსასრულობისა.
მ ე ტ ე რ ლ ი ნ კ ი

რასაც უდიდესი ფილოსოფოსი ვერ განმარტავს, მაგრამ უდიდესი ბრიყვიც კი განიცდის, ამას უწოდებენ სიყვარულს.
გ ე რ მ ა ნ უ ლ ი   ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს ე უ ლ ი   ს ი ბ რ ძ ნ ე

სიყვარული ერთადერთია როდესაც მისი მსგავსი ათასია.
ლ ა რ ო შ ფ უ კ ო

სიყვარული ბრძოლაა, თუ არ სძლიე, ქალი ისე ვერ შეგიყვარებს.
ჭ ო ლ ა   ლ ო მ თ ა თ ი ძ ე

სიყვარული - აი, ცხოვრების ერთადერთი სიტკბოება! საყვარლის ყოლა მკლავებში - აი, ადამიანის ბედნიერების უკანასკნელი საზღვარი.
მ ო პ ა ს ა ნ ი

სიყვარული სულგრძელ არს და ტკბილ.
მ ო ც ი ქ უ ლ ი   პ ა ვ ლ ე

სიყვარული ერთადერთი ზღაპარია, რომელიც არ იწყება სიტყვებით "იყო და არა იყო რა", მაგრამ ამ სიტყვებით კი მთავრდება.
ლ ო ბ ე რ გ ე რ ი

სიყვარული ცვარია ცისა, რომელიც ბუნებამ ჩაგვიწვეთა ცხოვრების ფიალაში, რომ მით სიმწარე ცხოვრებისა დაგვიტკბოს.

სიყვარული - ვარსკვლავია, რითაც არკვევს ზღვაოსანი, ოკეანის ტალღებს შორის სად იქნება ბედი მისი.
უ ი ლ ი ა მ   შ ე ქ ს პ ი რ ი

სიყვარულზე მეტი ჭირი და ლხინი ღმერთს არა გაუჩენია-რა.
ვ ა ჟ ა   ფ შ ა ვ ე ლ ა

სიყვარული ნიშნავს სიცოცხლის სურვილს.
მ.   გ ო რ კ ი

სიყვარული რაა ბრძენო? - ეს მინდოდა ჩემთვის გეთქვა.
"ორი სული - ერთი ფიქრი, ორი გული - ერთი ფეთქვა."
ფ რ.   ჰ ა ლ მ ი

სიყვარული ხანძარი არ არის, მაგრამ მის ცეცხლს ვერავინ ჩააქრობს.
რ უ ს უ ლ ი   ა ნ დ ა ზ ა

სიყვარული მარტო ურთიერთ შერწყმას კი არ გულისხმობს, არამედ ფილოსოფიასაც. ბრძენი სიყვარულსაც მიეცემა და სახელმწიფო საქმეებსაც გააკეთებს, დაქორწინდება კიდეც და მეფეებთანაც იცხოვრებს.
ა რ ი ს ტ ო ტ ე ლ ე

სიყვარული საზიანოცაა, ერთსა და იმავე დროს მსუბუქიც და   რთულიც, სიმსუბუქის წყალობით ის ბადეში გვახვევს, ხოლო სიძნელეებთან ის გვაბრძოლებს.
ს ე ნ ე კ ა

სიყვარული ყველაფერს სძლევს. იგი ერთი ასი ათასად მაღლა დგას თავმოყვარეობაზე, სიმდიდრეზე ძვირია, დიდებაზე კეთილშობილია.
ტ ე კ ე რ ე ი

სიყვარული ერთადერთი გზაა, რომლითაც თვით ბრიყვებიც კი გარკვეულ ღირსებას აღწევენ.
ბ ა ლ ზ ა კ ი

სიყვარული - ყველაზე უფრო საინტერესო და საპატიო გახლავთ ადამიანურ სისუსტეთა შორის.
ჩ ა რ ლ ზ   დ ი კ ე ნ ს ი

სიყვარული - ცეცხლია: თუ არ კვებავ - ქრება.
მ ი ხ ე ი ლ   ლ ე რ მ ო ნ ტ ო ვ ი

სიყვარული უფრო ძლიერია, ვიდრე სიკვდილის შიში.
შ ე ქ ს პ ი რ ი

სიყვარული ძლიერია, როგორც სიკვდილი, მაგრამ მსხვრევადია, როგორც მინა.
გ ი   დ ე   მ ო პ ა ს ა ნ ი

სიყვარული კი არ გვამცირებს, პირიქით - გვათავისუფლებს. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია განთავისუფლება.
ა ლ ე ქ ს ა ნ დ რ ე   ბ ლ ო კ ი

სიყვარული სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის.
გ ა ლ ა კ ტ ი ო ნ   ტ ა ბ ი ძ ე

სიყვარულს ბაღივით მოვლა-პატრონობა სჭირდება.
ვ ლ ა დ ი მ ე რ   თ ო რ დ უ ა

სიყვარულს ძალუძს ყველაფერს სძლიოს, მოდით ჩვენც მას დავემორჩილოთ.
ვ ე რ გ ი ლ ი უ ს ი

სიყვარულს თავისი სიხარულიც აქვს და მწუხარებაც.
ფ რ ა ნ გ უ ლ ი   ა ნ დ ა ზ ა

სიყვარულია შიშზე ძლიერი.
ვ ი ტ ო რ ი ო   ა ლ ფ ი ე რ ი

სიყვარული გრძნობათა სარდალია.

რა არის სიყვარული? - ვნება, რომელიც ერთ მხარეზე ათავსებს მთელ დედამიწას, ხოლო მეორე მხარეზე მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულის საგანს.
ნ ა პ ო ლ ე ო ნ ი

სიყვარული არის თავის დავიწყება.
გ რ.   ო რ ბ ე ლ ი ა ნ ი

სიყვარული ისეთი ძალაა, რომელსაც მიტევება შეუძლია.
ლ ა ი ს ტ ი

უსიყვარულო, უგულო გული და უყვავილო ბაღი ერთია.
ე ს პ ა ნ უ რ ი   ა ნ დ ა ზ ა

სიყვარული ილუზიის შვილია და დედა ილუზიის მკვლელისა.
უ ნ ა მ უ ნ ო

სიყვარულის სამი მეოთხედი ცნობისმოყვარეობაა.
კ ა ზ ა ნ ო ვ ა

სიყვარულს შეიძლება ეწოდოს სამგზის ქურდი: არ ეძინება, გამბედავია და ადამიანს აშიშვლებს.
ს ტ ე ნ დ ა ლ ი

სიყვარულს ისეთი სათვალე უკეთია, რომლითაც სპილენძი ოქროდ გეჩვენება, სიღარიბე - სიმდიდრედ, ხოლო ცეცხლის ნაპერწკლები - მარგალიტებად.
ს ე რ ვ ა ნ ტ ე ს ი

უსიყვარულოდ ბალახიც ვერ აბიბინდება!
ფ.   შ ი ლ ე რ ი

სიყვარულს კანონს ვერ დაუდგენ - არ ცნობს ბატონებს.
ა ნ დ რ ე ა ს   გ რ ი ფ ი უ ს ი

სიყვარულს ყველა ასაკი ემორჩილება.
ფ რ ა ნ გ უ ლ ი   ა ნ დ ა ზ ა

თუ ადამიანს შეუძლია თქვას რა არის სიყვარული, მაშინ მას არავინ ჰყვარებია.
ვ ი ქ ტ ო რ   ჰ ი უ გ ო

ჭეშმარიტმა სიყვარულმა არ იცის ზომა და საზღვარი.
ს ე ქ ს ტ   პ რ ო პ ე რ ცი ო ს ი

ვინც უსიყვარულოდ ცხოვრობს, ის ცოცხლად მკვდარია.
გ ე რ მ ა ნ უ ლ ი   ა ნ დ ა ზ ა

რაც უფრო დიდია ადამიანი, მით უფრო ღრმაა მისი სიყვარული.
ლ ე ო ნ ა რ დ ო   დ ა   ვ ი ნ ჩ ი

სიყვარულზე და სიკვდილზე ძლიერი არაფერია.
ფ რ ა ნ გ უ ლ ი   ა ნ დ ა ზ ა

სიყვარულის წინაშე უძლურია ყოველგვარი საშინელება და სიკვდილის წყვდიადი.
ჰ.   ი ბ ს ე ნ ი

ჭეშმარიტი სიყვარული განწმენდს და აღამაღლებს ყოველ ადამიანს, სრულიად გადაახალისებს მას.
ნ.   ჩ ე რ ნ ი შ ე ვ ს კ ი

სიყვარულს ბევრი წამალი აქვს, მაგრამ არც ერთი კი უებარი არ არის.
ლ ა რ ო შ ფ უ კ ო

ჭეშმარიტი სიყვარულით გამთბარი გული ისევე სუფთაა, როგორც მთის ყინული.

თუკი არსებობს სიყვარული ამქვეყნად და ის ჭეშმარიტად არსებობს! - ორი ნაბიჯიღა   თუ აშორებს მას სიგიჟესთან.
ც ი ც ე რ ო ნ ი

ვისაც სიყვარული შეუძლია, ის მოხუცი არ არის.
პ ო ნ ტ ა ნ უ ს ი

სიცოცხლე მხოლოდ მაშინ არის კარგი, როდესაც სიყვარულის სხივითაა გამთბარი.
გ ო ე თ ე

სიყვარული თუ ჩვეულებად გადაიქცა, მას სიკვდილი აღარ უწერია.
კ ა რ ი

უსიყვარულოდ ვერ ამაღლდები.
გ ი ო რ გ ი   ე რ ი ს თ ა ვ ი

სიყვარული ისა სჯობს, რაც ძველია.
ა.   წ ე რ ე თ ე ლ ი

ყოველგვარი სიყვარული ფრთხილია და მშიშარა.
ი.   ჭ ა ვ ჭ ა ვ ა ძ ე

მხოლოდ შეყვარებულს აქვს უფლება, რომ ადამიანი ერქვას.
ა.   ბ ლ ო კ ი

ყველაზე დიდი ბედნიერება ცხოვრებაში იმის ცოდნაა, რომ ვიღაცას უყვარხარ.
ვ.   ჰ ი უ გ ო

სიყვარულის შედეგი ყოველთვის ერთი და იგივეა - ახალი ადამიანი! ბავშვზე კი არ მოგახსენებთ, არამედ ადამიანებზე, რომელთაც უყვართ. აკი გრძნობა სულს უახლებს კაცს, უფრო სხვაგვარს, უკეთესსა და ლამაზს შეიქმს.
მ.   გ ო რ კ ი

სიცოცხლე არის ძილი, ხოლო მისი სიზმარი სიყვარულია. თუ გვყვარებია, მაშინ გვიცოცხლია.
ა ლ ფ რ ე დ   დ ე   მ ი უ ს ი ე

ნეტარ მას ამა სოფელსა, ვინაც იგრძნო სიყვარული.
გ რ.   ო რ ბ ე ლ ი ა ნ ი

სიცოცხლე უსიყვარულოდ ცუდი სიზმარია.
ი ტ ა ლ ი უ რ ი   ა ნ დ ა ზ ა

არაფერი ისე არ იპყრობს და არბილებს მამაკაცის გულს, როგორც იმის გაფიქრება, რომ ის ვიღაცას უყვარს.
რ ო მ ე ნ   რ ო ლ ა ნ ი

                               
მიმაგრება:
კატეგორია: სიბრძნეები | ნანახია: 1042 | დაამატა: PaWuKa | რეიტინგი: 5.0/2
სულ კომენტარები: 1
0   Spam
1 yuyana   (2010-12-14 1:42 PM)
vaimeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]